Jokainen tarvitsee jossain elämänsä vaiheessa hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa. Eikä ihan minkälaista hyvänsä, vaan nimenomaan hyvää sellaista.

Hoitotyö jos mikä on kutsumustyötä. Siksi on itsestään selvää, että jokainen hoitotyötä tekevä haluaa tehdä työnsä hyvin.

Hoitotyön hyveet ovat ne ominaisuudet, jotka tekevät hoitotyöstä hyvää ja hoitotyön tekijästä työssään hyvän. Jos ne toimivat ja toteutuvat, kaikki olennainen hoitotyössä toimii. Ja ilman niitä ei mikään.

Antti Kylliäinen

 

Mitä hyveet ovat?

Hyveet ovat ne luonteenpiirteet ja ominaisuudet, jotka tekevät meistä hyviä ihmisiä. Eri tilanteissa tarvitaan erilaisia hyveitä, siksi muutaman hyveen hallitseminen ei vielä riitä, vaan niitä tarvitaan kokonainen joukko.

Jos tarvittavat hyveet vaihtelevat tilanteesta toiseen, sama koskee myös hyveen sisältöä. Se, millainen toiminta missäkin tilanteessa on parhaalla tavalla hyveen mukaista, riippuu aina sekä ihmisen omasta persoonasta että käsillä olevasta tilanteesta.

 

Mihin hyveitä tarvitaan?

Hyveet ovat niitä hyviä asioita, joita yhteisö tarvitsee toimiakseen ja voidakseen hyvin ja joita se näin ollen jäseniltään odottaa ja toivoo. Hyveet tekevät meistä hyviä yhteisön jäseniä.

Hyveet eivät kuitenkaan ole tärkeitä ainoastaan yhteisön hyvinvoinnin kannalta. Yksilölle ne antavat mahdollisuuden elää hyvää ihmisen elämää ja tavoitella oikeaa ja todellista onnellisuutta. Ilman hyveitä hyvä elämä ja onnellisuus jäävät pelkiksi haaveiksi.

 

Millaiset ominaisuudet kelpaavat hyveiksi?

Hyveet ovat yksilön ominaisuuksia, mutta siitä, mitä ominaisuutta pidetään hyveenä, päättää yhteisö. Yksittäinen ihminen voi kyllä valita, mitä ominaisuuksiaan hän itse pitää arvossa, mutta niiden hyveellisyys on kiinni yhteisön mielipiteestä.

Olennaista on kuitenkin, että hyveestä ja sen mukaisesta toiminnasta täytyy seurata hyviä asioita sekä yhteisölle että jokaiselle siihen kuuluvalle ja sen vaikutuspiirissä olevalle. Yhteisökään ei siis voi päättää pitää hyveenä mitä tahansa ominaisuutta.

 

Mihin työssä tarvitaan hyveitä?

Hyveet eivät tee meistä hyviä ainoastaan ihmisinä vaan myös jokaisessa roolissa ja tehtävässä, jossa elämämme aikana toimimme. Oli työ mikä hyvänsä, aina on olemassa kriteerit, joiden perusteella ihmisen voidaan sanoa olevan hyvä työssään. Nämä kriteerit ovat se, mitä tarkoitetaan työn hyveillä.

Työn hyveet voidaan luontevasti jakaa kolmeen ryhmään. Yhteisölliset hyveet tekevät meistä hyviä työtovereita toisillemme, työnteon hyveet hyviä työntekijöitä ja johtamisen hyveet hyviä esimiehiä ja johtajia.

 

Mitä ovat hoitotyön hyveet?

Hoitotyön hyveet ovat ne ominaisuudet, jotka tekevät hoitotyöntekijöistä hyviä hoitotyöntekijöitä ja heidän työstään hyvää hoitotyötä. Hyvä hoitaja voi olla esimerkiksi läsnäoleva, joustava, kuunteleva, luotettava, vastuullinen, herkkä, huumorintajuinen – tai tilanteesta ja ympäristöstä riippuen jotakin aivan muuta.

Olennaista hoitotyön hyveissä on, että niistä on iloa ja hyötyä niin hoitajille itselleen kuin heidän hoidettavilleen ja näiden omaisille – kaikille, jotka tavalla tai toisella kuuluvat hoitotyön vaikutuspiiriin.

 

Miten hoitotyön hyveitä kehitetään?

Kaikki alkaa niiden hyveiden nimeämisestä ja määrittelystä, jotka kussakin hoitotyön yksikössä tekevät hoitotyöstä hyvää hoitotyötä. Tätä tehtävää varten kootaan yhteen kaikki ne ihmiset, jotka ovat tavalla tai toisella osallisia hoitotyössä: asiakkaat ja omaiset, työntekijät sekä talossa toimivat vapaaehtoiset ja muut mahdolliset yhteistyötahot.

Hyveiden valinnan ja määrittelemisen jälkeen tehdään kaksi kyselyä: työntekijät saavat arvioida kukin omaa työtään ja toimintaansa, asiakkaat, omaiset ja yhteistyötahot arvioivat yksikön toimintaa kokonaisuutena. Lopuksi työyhteisö miettii keinoja, joiden avulla hyveiden kehittymistä entisestään voidaan edesauttaa.

 

Mitä hyveiden kehittämisestä seuraa?

Asukkaiden ja omaisten hyvinvointi ja elämän laatu paranevat ja pelot ja huolet vähenevät. Työntekijöiden työhyvinvointi ja työssäviihtyvyys vahvistuvat ja motivaatio ja työn mielekkyys kasvavat. Ja kaikkien yhteinen yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemus vahvistuvat.

 

Mistä voi kysyä lisää?

Hyveet hoidossa -prosessi on eetikko Antti Kylliäisen kehittämä ja yrityksensä SyFron Oy:n kautta tuottama työkalu hoitotyön kehittämiseen terveydenhoidossa sekä vanhus- ja vammaispalvelussa. Tiedustelut ja kysymykset sähköpostitse osoitteeseen antti.kylliainen(at)syfron.fi tai puhelimitse numeroon 050 531 1233.